• فهرست آثار ثبتی
   
  آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت شهرستان نام اثر ردیف
  داورزن- دهستان مزينان- روستای مزينان خصوصي بافت بافت 1382/06/23 10175 صفويه- قاجاريه داورزن بافت تاریخی روستای مزينان 1
  داورزن – دهستان کاه - مجاور روستای مهر دولتي
  (ميراث فرهنگي)
  بنا رباط 1363/06/25 1660 قاجاريه داورزن رباط مهر 2
  داورزن -دهستان باشتين-2 کیلومتری جنوب روستای ريوند دولتي بنا رباط 1363/06/25/ 1662 صفويه داورزن کاروانسرای ريوند 3
  داورزن – روستای صالح آباد دولتي بنا رباط 1363/06/25/ 1663 قاجاريه داورزن کاروانسرای صالح آباد 4
  داورزن- دهستان مزينان- روستای مزينان دولتي
  (ميراث فرهنگي)
  بنا رباط 1363/06/25/ 1664 صفويه داورزن کاروانسرای مزينان 5
  داورزن - دهستان مهر - روستای چشام وقفي بنا آرامگاه 1376/12/02/ 1963 قرن 8 ه .ق داورزن بقعه سید ناصر ابن محمد 6
  داورزن - دهستان مهر - روستای چشام وقفي بنا مسجد 1377/01/16/ 1986 قرن 8 ه .ق داورزن مسجد جامع چشام (چشم) 7
  داورزن- دهستان مزينان- روستای مزينان وقفي بنا مسجد 1380/02/18/ 3776 صفويه داورزن مسجد پایین قلعه مزينان 8
  داورزن –دهستان باشتين- 6 ك .م روستاي فشتنق - 50 ك .م شمال سبزوار دولتي بنا چهارطاقي 1380/04/26/ 4035 ساساني داورزن چهار طاقی دیو (آتشكده آذربرزين مهر) 9
  داورزن- دهستان مزينان- روستای کاهک(خانه مشاهير) خصوصي بنا منزل 1382/05/27/ 9591 پهلوي اول داورزن خانه زادگاه دکتر شریعتی 10
  داورزن- دهستان مزينان- روستای مزينان وقفي بنا مسجد 1382/11/27/ 10903 قاجاريه داورزن مسجد جامع مزينان 11
  داورزن- دهستان مزينان- روستای مزينان وقفي بنا حسينيه 1382/11/27/ 10904 اواخر قاجار- اوايل پهلوي داورزن بنای هیات حسینی بالا 12
  داورزن- دهستان مزينان- روستای مزينان وقفي بنا مدرسه 1382/11/27/ 10905 قاجاريه داورزن مدرسه شریعتمداری 13
  داورزن- دهستان مزينان- روستای مزينان وقفي بنا مدرسه 1383/12/24/ 11515 قاجاريه داورزن مدرسه مزينان 14
  داورزن - شهر داورزن – دهستان کاه – روستای صدخرو وقفي بنا آرامگاه- امامزاده 16/12/1384 14322 صفويه داورزن امامزاده سید علی اکبر صد خرو 15
  داورزن – دهستان کاه – روستای صدخرو- بطرف معدن پا قلعه دولتي بنا قلعه 16/12/1384 14331 قرن 6-7ه.ق داورزن قلعه دهنه شارو 16
  داورزن – دهستان کاه - روستاي صدخرو- كوچه معين الشريعه خصوصي بنا منزل 16/12/1384 14332 قاجاريه داورزن منزل معینی 17
  داورزن – دهستان مزينان – روستای غنی آباد دولتي بنا قلعه 16/12/1384 14336 اواخر صفويه - اوايل قاجار داورزن قلعه اسماعیل آباد 18
  داورزن – دهستان مزينان – روستای بهمن آباد وقفي بنا آرامگاه - امامزاده 16/12/1384 14340 تيموري - صفويه داورزن امامزاده سید حسین بهمن آباد 19
  داورزن – دهستان مهر– روستای شهرآباد وقفي بنا مسجد 16/12/1384 14342 اواخر قاجار- اوايل پهلوي داورزن مسجد جامع شهر آباد 20
  داورزن – دهستان مزينان – روستای بهمن آباد وقفي بنا آرامگاه- امامزاده 16/12/1384 14343 صفويه داورزن امامزاده سید اسماعیل 21
  شهر داورزن - داخل شهرداورزن وقفي بنا حسينيه 16/12/1384 14346 قاجاريه داورزن حسینیه داورزن 22
  داورزن – دهستان مزينان – روستای کهک دولتي بنا قلعه 16/12/1384 14350 قاجاريه داورزن قلعه مومن آباد 23
  داورزن – دهستان کاه – روستاي کميز – پشت سد کميز دولتي بنا قلعه 16/12/1384 14357 هزاره دوم ق.م - اوايل هزاره اول ق.م داورزن قلعه کوکو- کمیز 24
  داورزن – دهستان مهر – 2 ک م شمال روستای بهانگر دولتي بنا قلعه 16/12/1384 14360 ايلخاني - تيموري داورزن بقایای قلعه (پا قلعه) بهانگر 25
  داورزن -دهستان مزينان - غرب روستای علی آباد دولتي بنا قلعه 16/12/1384 14362 اواخر صفويه - قاجار داورزن قلعه کموج 26
  داورزن – دهستان مزينان - جنوب شرقي روستاي سويز دولتي بنا قلعه 16/12/1384 14364 اواخر صفويه- قاجار داورزن قلعه کهنه سویز 27
  داورزن – دهستان مزينان – روستای سويز وقفي بنا آرامگاه - امامزاده 16/12/1384 14369 صفويه داورزن امامزاده سید ابوالحسن (آرامگاه امامزاده سويز) 28
  داورزن – دهستان کاه – روستای خسروآباد عمومي بنا آب انبار 16/12/1384 14370 قاجاريه داورزن آب انبارخسروآباد 29
  داورزن – دهستان باشتين - 700 متري شمال غرب روستاي نامن دولتي بنا آب انبار 16/12/1384 14372 صفويه داورزن آب انبارهای نامن 30
  داورزن – دهستان کاه – روستای صدخرو وقفي بنا مسجد 16/12/1384 14374 قاجاريه داورزن مسجد پایین صد خرو 31
  داورزن – دهستان باشتين – شمال روستای ساروق دولتي بنا قلعه 16/12/1384 14375 قرون اوليه - مياني اسلامي داورزن بقایای قلعه دزدان 32
  داورزن – دهستان کاه – روستای صدخرو عمومي بنا حمام 16/12/1384 14641 اوايل پهلوي داورزن حمام قدیمی صدخرو 33
  داورزن – دهستان مزينان - مجاور مسجد قديمي روستاي بهمن آباد وقفي بنا آب انبار 1384/12/24/ 15242 اواخر صفويه داورزن آب انبار بهمن آباد 34
  داورزن – دهستان باشتين - جنوب غربي روستاي نامن دولتي بنا قلعه 1384/12/24/ 15244 قاجاريه داورزن بقایای قلعه کهنه نامن 35
  داورزن – دهستان مزينان - جنوب شرقي روستاي بهمن آباد وقفي بنا مسجد 1384/12/24/ 15264 اواخر صفويه داورزن مسجد بهمن آباد 36
  داورزن - دهستان باشتين - مركز روستاي فيض آباد وقفي بنا مسجد 10/12/1386 20479 صفويه - قاجاريه داورزن مسجد جامع فيض آباد 37
  داورزن - دهستان مزينان - روستاي سويز وقفي بنا آرامگاه 1386/12/27/ 22302 صفويه - معاصر داورزن آرامگاه امامزاده سويز (امامزاده سید ابوالحسن ) 38
  داورزن - دهستان كاه - روستاي مقيسه دولتي بنا آب انبار 18/12/1387 24974 قاجاريه داورزن آب انبار مقيسه 39
  داورزن - دهستان مزينان - مركز روستاي كلاته مزينان وقفي بنا آرامگاه - امامزاده 18/12/1387 24980 قاجاريه - پهلوي داورزن بقعه كلاته مزينان 40
  داورزن – دهستان کاه - 300 م جنوب شرق روستاي بروغن وقفي بنا آرامگاه - امامزاده 18/12/1387 24981 قاجاريه داورزن امامزاده سيد علي بروغن 41
  داورزن - دهستان كاه - مركز روستاي خسروآباد وقفي بنا مسجد 18/12/1387 24990 قاجاريه داورزن مسجد جامع خسروآباد 42
  داورزن - دهستان باشتين - 5/3 ك .م روستاي ريوند وقفي بنا آرامگاه - امامزاده 18/12/1387 24992 اواخر قاجاريه داورزن امامزاده حسين بن موسي 43
  داورزن - دهستان باشتين - 35 ك .م غرب روستاي ريوند وقفي بنا مسجد 18/12/1387 24997 اواخر قاجاريه داورزن مسجد جامع ريوند 44
  داورزن - دهستان باشتين - مركز روستاي باشتين دولتي بنا قلعه 1387/12/26/ 26199 ايلخاني تا صفويه- قاجاريه داورزن قلعه آقا باشتين 45
  داورزن - دهستان باشتين - مركز روستاي باشتين دولتي بنا آب انبار 1387/12/27/ 26267 قاجاريه داورزن پاياب باشتين 46
  داورزن - دهستان كاه - مركز روستاي بروغن دولتي بنا حمام 1387/12/27/ 26277 قاجاريه داورزن حمام بروغن 47
  داورزن – دهستان کاه - مركز روستاي چشام وقفي بنا حمام 1388/09/01/ 28110 قاجاريه داورزن حمام چشام 48
  داورزن – دهستان باشتين - 5 ك وم شمال روستاي ريوند دولتي بنا آسياب 1388/11/13/ 29046 قاجاريه داورزن آسياب ريوند 49
  بخش داورزن - دهستان مزينان - روستای مزينان دولتي بنا آب انبار 1390/03/24/ 30362 صفويه داورزن آب انبار مزينان 50
    دولتي تپه تپه 1379/12/25/ 3239 اسلامي داورزن تپه سیزده بدر 51
    خصوصي تپه تپه 1380/06/14/ 4494 تاريخي داورزن تپه گوپارگی سویز 52
    خصوصي تپه تپه 1380/06/14/ 4495 اوايل هزاره 1- تاريخي داورزن تپه بلقوز 53
    خصوصي تپه تپه 1380/06/14/ 4496 هزاره 3و1ق.م داورزن پشته سفالی اتکا 54
    دولتي تپه تپه 16/12/1384 14326 اواخر هزاره دوم و اوايل هزاره اول ق.م داورزن تپه داشخانه تاج آباد 55
    دولتي تپه تپه 16/12/1384 14330 سلجوقي- قرن 5-6 هـ .ق داورزن پشته سفالی فیض آباد 56
    دولتي تپه تپه 16/12/1384 14345 هزاره اول ق.م- دوره ساماني داورزن پشته سفالی صد خرو 57
    دولتي تپه تپه 16/12/1384 14348 اسلامي- قرن 8-11هـ .ق داورزن تپه و مقبره خواجه حسین 58
    دولتي تپه تپه 16/12/1384 14366 هزاره اول ق.م داورزن تپه داشخانه باشتین 59
    دولتي تپه تپه 18/12/1387 24985 تاريخي داورزن يكه تپه 60
    دولتي تپه تپه 1387/12/27/ 26269 ايلخاني تا صفويه داورزن تپه چوبين 1 61
    دولتي تپه تپه 1387/12/27/ 26271 قرن 4-7 هـ .ق داورزن تپه چوبين 2 62
    دولتي محوطه محوطه 16/12/1384 14321 قرون اوليه اسلامي- قرون مياني اسلامي داورزن محوطه تاریخی سر ریگ 63
    دولتي محوطه محوطه 16/12/1384 14349 هزاره اول ق.م- تاريخي داورزن محوطه پشته سفالی خسرو آباد 64
    دولتي محوطه محوطه 16/12/1384 14361 قرون ميانه اسلامي- صفويه داورزن محوطه هر کوه 65
    دولتي محوطه محوطه 16/12/1384 14367 قرون ميانه اسلامي داورزن شهر دقیانوس (خرابه هاي فارياب) 66
    دولتي محوطه محوطه 24/12/1384 15265 تاريخي داورزن محوطه تاریخی کهک 67
    دولتي محوطه محوطه 18/12/1387 24993 قرن 7-9 هـ .ق و قاجاريه داورزن محوطه و خرابه هاي قلعه چوبين 68
   

   
   
شهرستان ها
ورود به پنل
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق