• فهرست آثار ثبتی
   
  آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت نام اثر ردیف
  داورزن- دهستان مزينان- روستای مزينان خصوصي بافت بافت 1382/06/23 10175 صفويه- قاجاريه بافت تاریخی روستای مزينان 1
  داورزن – دهستان کاه - مجاور روستای مهر دولتي
  (ميراث فرهنگي)
  بنا رباط 1363/06/25 1660 قاجاريه رباط مهر 2
  داورزن - دهستان باشتين- 2کیلومتری جنوب روستای ريوند دولتي بنا رباط 1363/06/25 1662 صفويه کاروانسرای ريوند 3
  داورزن – روستای صالح آباد دولتي بنا رباط 1363/06/25 1663 قاجاريه کاروانسرای صالح آباد 4
  داورزن- دهستان مزينان- روستای مزينان دولتي
  (ميراث فرهنگي)
  بنا رباط 1363/06/25 1664 صفويه کاروانسرای مزينان 5
  داورزن - دهستان مهر - روستای چشام وقفي بنا آرامگاه 1376/12/02 1963 قرن 8 ه .ق بقعه سید ناصر ابن محمد 6
  داورزن - دهستان مهر - روستای چشام وقفي بنا مسجد 1377/01/16 1986 قرن 8 ه .ق مسجد جامع چشام (چشم) 7
  داورزن- دهستان مزينان- روستای مزينان وقفي بنا مسجد 1380/02/18 3776 صفويه مسجد پایین قلعه مزينان 8
  داورزن– دهستان باشتين- 6 ك.م روستاي فشتنق- 50 ك.م شمال سبزوار دولتي بنا چهارطاقي 1380/04/26 4035 ساساني چهار طاقی دیو
  (آتشكده آذربرزين مهر)
  9
  داورزن- دهستان مزينان- روستای کاهک(خانه مشاهير) خصوصي بنا منزل 1382/05/27 9591 پهلوي اول خانه زادگاه دکتر شریعتی 10
  داورزن- دهستان مزينان- روستای مزينان وقفي بنا مسجد 1382/11/27 10903 قاجاريه مسجد جامع مزينان 11
  داورزن- دهستان مزينان- روستای مزينان وقفي بنا حسينيه 1382/11/27 10904
  اواخر قاجار-
  اوايل پهلوي
  بنای هیات حسینی بالا 12
  داورزن- دهستان مزينان- روستای مزينان وقفي بنا مدرسه 1382/11/27 10905 قاجاريه مدرسه شریعتمداری 13
  داورزن- دهستان مزينان- روستای مزينان وقفي بنا مدرسه 1383/12/24 11515 قاجاريه مدرسه مزينان 14
  داورزن-  دهستان کاه – روستای صدخرو وقفي بنا آرامگاه-
  امامزاده
  16/12/1384 14322 صفويه امامزاده سیدعلی اکبر صدخرو 15
  داورزن– دهستان کاه– روستای صدخرو- بطرف معدن پا قلعه دولتي بنا قلعه 16/12/1384 14331 قرن 6-7ه.ق قلعه دهنه شارو 16
  داورزن– دهستان کاه- روستاي صدخرو- كوچه معين الشريعه خصوصي بنا منزل 16/12/1384 14332 قاجاريه منزل معینی 17
  داورزن– دهستان مزينان – روستای غنی آباد دولتي بنا قلعه 16/12/1384 14336
  اواخر صفويه -
  اوايل قاجار
  قلعه اسماعیل آباد 18
  داورزن– دهستان مزينان – روستای بهمن آباد وقفي بنا آرامگاه-
  امامزاده
  16/12/1384 14340 تيموري - صفويه امامزاده سید حسین بهمن آباد 19
  داورزن  دهستان مهر– روستای شهرآباد وقفي بنا مسجد 16/12/1384 14342 اواخر قاجار-
  اوايل پهلوي
  مسجد جامع شهر آباد 20
  داورزن – دهستان مزينان – روستای بهمن آباد وقفي بنا آرامگاه-
  امامزاده
  16/12/1384 14343 صفويه امامزاده سید اسماعیل 21
  شهر داورزن - داخل شهرداورزن وقفي بنا حسينيه 16/12/1384 14346 قاجاريه حسینیه داورزن 22
  داورزن – دهستان مزينان – روستای کهک دولتي بنا قلعه 16/12/1384 14350 قاجاريه قلعه مومن آباد 23
  داورزن– دهستان کاه – روستاي کميز – پشت سد کميز دولتي بنا قلعه 16/12/1384 14357 هزاره دوم ق.م-
  اوايل هزاره اول ق.م
  قلعه کوکو- کمیز 24
  داورزن– دهستان مهر – 2 ک.م شمال روستای بهانگر دولتي بنا قلعه 16/12/1384 14360 ايلخاني - تيموري بقایای قلعه (پا قلعه) بهانگر 25
  داورزن -دهستان مزينان - غرب روستای علی آباد دولتي بنا قلعه 16/12/1384 14362 اواخر صفويه - قاجار قلعه کموج 26
  داورزن – دهستان مزينان - جنوب شرقي روستاي سويز دولتي بنا قلعه 16/12/1384 14364 اواخر صفويه- قاجار قلعه کهنه سویز 27
  داورزن – دهستان مزينان – روستای سويز وقفي بنا آرامگاه-
  امامزاده
  16/12/1384 14369 صفويه امامزاده سید ابوالحسن
  (آرامگاه امامزاده سويز)
  28
  داورزن – دهستان کاه – روستای خسروآباد عمومي بنا آب انبار 16/12/1384 14370 قاجاريه آب انبارخسروآباد 29
  داورزن– دهستان باشتين- 700متري شمال غرب روستاي نامن دولتي بنا آب انبار 16/12/1384 14372 صفويه آب انبارهای نامن 30
  داورزن – دهستان کاه – روستای صدخرو وقفي بنا مسجد 16/12/1384 14374 قاجاريه مسجد پایین صد خرو 31
  داورزن – دهستان باشتين – شمال روستای ساروق دولتي بنا قلعه 16/12/1384 14375 قرون اوليه- مياني اسلامي بقایای قلعه دزدان 32
  داورزن – دهستان کاه – روستای صدخرو عمومي بنا حمام 16/12/1384 14641 اوايل پهلوي حمام قدیمی صدخرو 33
  داورزن– دهستان مزينان- مجاور مسجد قديمي روستاي بهمن‌آباد وقفي بنا آب انبار 1384/12/24 15242 اواخر صفويه آب انبار بهمن آباد 34
  داورزن – دهستان باشتين - جنوب غربي روستاي نامن دولتي بنا قلعه 1384/12/24 15244 قاجاريه بقایای قلعه کهنه نامن 35
  داورزن– دهستان مزينان- جنوب شرقي روستاي بهمن آباد وقفي بنا مسجد 1384/12/24 15264 اواخر صفويه مسجد بهمن آباد 36
  داورزن - دهستان باشتين - مركز روستاي فيض آباد وقفي بنا مسجد 10/12/1386 20479 صفويه- قاجاريه مسجد جامع فيض آباد 37
  داورزن - دهستان مزينان - روستاي سويز وقفي بنا آرامگاه 1386/12/27 22302 صفويه- معاصر آرامگاه امامزاده سويز
  (امامزاده سید ابوالحسن
  38
  داورزن - دهستان كاه - روستاي مقيسه دولتي بنا آب انبار 18/12/1387 24974 قاجاريه آب انبار مقيسه 39
  داورزن- دهستان مزينان - مركز روستاي كلاته مزينان وقفي بنا آرامگاه-
  امامزاده
  18/12/1387 24980 قاجاريه - پهلوي بقعه كلاته مزينان 40
  داورزن– دهستان کاه - 300 م. جنوب شرق روستاي بروغن وقفي بنا آرامگاه-
  امامزاده
  18/12/1387 24981 قاجاريه امامزاده سيد علي بروغن 41
  داورزن - دهستان كاه - مركز روستاي خسروآباد وقفي بنا مسجد 18/12/1387 24990 قاجاريه مسجد جامع خسروآباد 42
  داورزن - دهستان باشتين - 5/3 ك.م روستاي ريوند وقفي بنا آرامگاه-
  امامزاده
  18/12/1387 24992 اواخر قاجاريه امامزاده حسين بن موسي 43
  داورزن- دهستان باشتين - 35 ك .م غرب روستاي ريوند وقفي بنا مسجد 18/12/1387 24997 اواخر قاجاريه مسجد جامع ريوند 44
  داورزن - دهستان باشتين - مركز روستاي باشتين دولتي بنا قلعه 1387/12/26 26199
  ايلخاني تا صفويه-
  قاجاريه
  قلعه آقا باشتين 45
  داورزن - دهستان باشتين - مركز روستاي باشتين دولتي بنا آب انبار 1387/12/27 26267 قاجاريه پاياب باشتين 46
  داورزن - دهستان كاه - مركز روستاي بروغن دولتي بنا حمام 1387/12/27 26277 قاجاريه حمام بروغن 47
  داورزن – دهستان کاه - مركز روستاي چشام وقفي بنا حمام 1388/09/01 28110 قاجاريه حمام چشام 48
  داورزن– دهستان باشتين - 5 ك وم شمال روستاي ريوند دولتي بنا آسياب 1388/11/13 29046 قاجاريه آسياب ريوند 49
  بخش داورزن - دهستان مزينان - روستای مزينان دولتي بنا آب انبار 1390/03/24 30362 صفويه آب انبار مزينان 50
    دولتي تپه تپه 1379/12/25 3239 اسلامي تپه سیزده بدر 51
    خصوصي تپه تپه 1380/06/14 4494 تاريخي تپه گوپارگی سویز 52
    خصوصي تپه تپه 1380/06/14 4495 اوايل هزاره1- تاريخي تپه بلقوز 53
    خصوصي تپه تپه 1380/06/14 4496 هزاره 3و1ق.م پشته سفالی اتکا 54
    دولتي تپه تپه 16/12/1384 14326 اواخر هزاره دوم و
  اوايل هزاره اول ق.م
  تپه داشخانه تاج آباد 55
    دولتي تپه تپه 16/12/1384 14330 سلجوقي- قرن 5-6 ه.ق پشته سفالی فیض آباد 56
    دولتي تپه تپه 16/12/1384 14345 هزاره اول ق.م-
  دوره ساماني
  پشته سفالی صد خرو 57
    دولتي تپه تپه 16/12/1384 14348 اسلامي- قرن 8-11ه.ق تپه و مقبره خواجه حسین 58
    دولتي تپه تپه 16/12/1384 14366 هزاره اول ق.م تپه داشخانه باشتین 59
    دولتي تپه تپه 18/12/1387 24985 تاريخي يكه تپه 60
    دولتي تپه تپه 1387/12/27 26269 ايلخاني تا صفويه تپه چوبين 1 61
    دولتي تپه تپه 1387/12/27 26271 قرن 4-7 هـ .ق تپه چوبين 2 62
    دولتي محوطه محوطه 16/12/1384 14321
  قرون اوليه اسلامي-
  قرون مياني اسلامي
  محوطه تاریخی سر ریگ 63
    دولتي محوطه محوطه 16/12/1384 14349 هزاره اول ق.م- تاريخي محوطه پشته سفالی خسرو آباد 64
    دولتي محوطه محوطه 16/12/1384 14361
  قرون ميانه اسلامي-
  صفويه
  محوطه هر کوه 65
    دولتي محوطه محوطه 16/12/1384 14367 قرون ميانه اسلامي شهر دقیانوس
  (خرابه هاي فارياب)
  66
    دولتي محوطه محوطه 24/12/1384 15265 تاريخي محوطه تاریخی کهک 67
    دولتي محوطه محوطه 18/12/1387 24993
  قرن 7-9 ه.ق
  و قاجاريه
  محوطه و خرابه‌هاي قلعه چوبين 68
   

   
   
شهرستان ها
ورود به پنل
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق